Day

July 11, 2020
Ilotshwe ngu Nonduduzo Ncube www.nonduduzoncube.online Usuke wakunanzelela ukuthi amankampani amanengi aweZimbabwe kawaziqakathekisi indimi ezikhulunywa ngabantu abalutshwana? Senginanzelele ukuthi zinengi indimi ezingasetshenziswayo emibhalweni yawo eminengi. Mina ngizagxila ngeSiNdebele sona esiyake silotshwe kwezinye indawo, kodwa esikhathini esinengi silotshwa ngendlela engaqondanga kusetshenziswe izipele kumbe amabala angaqondanga. Lokhu kungabe kubangelwa yini? Yikusweleka kwabantu abazi lezo ndimi  kumbe yinto eyenziwa...
Read More