UKUQAKATHEKA KOKULONDOLOZA ULIMI LWETHU

Ilotshwe ngu Nonduduzo Ncube

www.nonduduzoncube.online

Usuke wakunanzelela ukuthi amankampani amanengi aweZimbabwe kawaziqakathekisi indimi ezikhulunywa ngabantu abalutshwana? Senginanzelele ukuthi zinengi indimi ezingasetshenziswayo emibhalweni yawo eminengi. Mina ngizagxila ngeSiNdebele sona esiyake silotshwe kwezinye indawo, kodwa esikhathini esinengi silotshwa ngendlela engaqondanga kusetshenziswe izipele kumbe amabala angaqondanga. Lokhu kungabe kubangelwa yini? Yikusweleka kwabantu abazi lezo ndimi  kumbe yinto eyenziwa ngabomu? Kumbe yikuthi ezinye indimi ezinjenge SiNdebele zibonakala zingaqakathekanga?

Sokukanengi impikiswano kukhulunywa ngokuqakatheka kokusebenzisa iSiNdebele emibhalweni ngitsho lasebulenjini. Banengi abantu abakubona kukuhle ukuthi basebenzise ezinye indimi ngoba zisaziwa ngabantu abanengi kumbe zilula ukubhala lokubala. Abananzeleli ukuthi lokhu kukhulisa zone lezondimi kodwa kutshabalalisa iSiNdebele. Abanye baze bancome labantwababo ukuthi abazi indimi zabo kodwa bazi iSiLungu kuphela.  Lokukhuluma iSiNdebele kweminye imisebenzini kubonakala njengento embi kakhulu.

Kusegcekeni ukuthi kweleZimbabwe ulimi lwesiShona yilo olukhulunywa ngabantu abanengi. Ngibona engathi yikho okubangela ukusweleka mizamo eyaneleyo eyokuthi ezinye indimi zikhule. Abanye abantu, ikakhulu emakampanini lakwezinye ingatsha zikaHulumende, sebebona engathi isiShona yilo lodwa  ulimi olufanele ukukhulunywa kweleZimbabwe, kanti cha! Akunjalo. Amankampani kumele afunde ukuhlonipha lokuqakathekisa indimi zabantu endaweni yabo. Ngibona angathi amankampani adlala indima enkulu kule  indaba. Ngoba phela nxa lezondimi zingakhulunywa emisebenzini uzulu kasoze abone ndingeko yokuthi zifundwe lasezikolweni.

Kuyangidanisa ukubona abahlabeleli, imbongi kunye labalobi bakithi besenza imisebenzi yabo ngezinye indimi. Kodwa izithatho zokwenza lokho zinengi futhi  ezinye zazo ngeziqinileyo, ngakho angibasoli kangako. Ngifisa nje ukubabona eminyakeni ezayo, begiya ngendimi zabo. Ngangizwe abanye bethi benziwa yikuthi baswela usekelo koBulawayo. Ngiyazibuza ukuthi leli kungabe kuliqiniso elipheleleyo na? Abantu abanjengalaba engibaqambileyo bakhangelwe ngamehlo kazulu ngitsho intsha lezingane zikhangelele kubo ngakho kumele bakhuthale babelomfutho ekwenzeni imidlalo loba imisebenzi yabo ngendimi zabo. Lokhu kungakhuthaza umphakathi uze ubone ukuthi kunengi  okungenziwa ngendimi zethu kuphumelele.

Ukungaqakathekiswa kwendimi ezikhulunywa ngabantu abalutshwana kulembangela ezinengi ezimbi. Lezo zingagoqela ukutshabalala kolimi ngoba solusenywanywa ngabasakhulayo loba ukuzondana lokukhethana kwabantu ngolimi. Intsha kunye labantwana akumelanga bafundiswe ukuzonda loba ukwenyanya ulimi lwabo ngenxa yokuthi kulezinye indimi ezibonakala zingcono. Njalo akumelanga bakhule befundiswa ukuzonda abantu abakhuluma ezinye indimi. Lokhu yikulahla intsha, ukweba amasiko lobuntu babo. Akulunganga.

Siyake sizibuze ukuthi nxa ulimi lweSiNdebele lungatshabalala kungenzakalani kithi? Singaphila mpilo bani? Sengibale imibhalo eminengi ekhuluma ngokuqakatheka kokulondoloza indimi zethu. Ulimi luveza okunengi ngomuntu, luyatsho ukuthi ungubani lokuthi uvela ngaphi. Luyingxenye enkulu yokuba yithi kwethu, futhi ludlala indima enkulu ekugcineni amasiko ethu. Ukutshabalala kolimi, yikutshabalala kwemvelaphi loba amasiko abantu abakhuluma lolo ulimi. Isizwe samaNdebele singatshabalala sakudlala. Kanti pho kungani sithathela ezinye indimi phezulu sivumela olwethu ulimi lukhohlakala?

Kungumlandu wethu ukuthi silondoloze indimi zethu zingatshabalali. Lokhu singakwenza ngendlela ezinengi njalo ezitshiyeneyo. Ngangizwe abantu abanengi bethi bayaziqhenya ngokuba yibo kwabo. Besengizibuza ukuthi ungenzeka na ukuthi umuntu aziqhenye ngomdabu wakhe yena esenyanya ulimi lwakhe? Injongo yombhalo lo, ngeyokukupha  umlandu. Umlandu wokugcina amasiko akho uwafundise abanye, kungaba ngabadala kumbe abasakhulayo. Zinengi indlela ongazithatha ukwenza lokho. Mina ngikhethe ukuloba izingwalo langesiNdebele. Milutshwane imibhalo yesiNdebele noma  elotshwe ngendimi ezikhulunywa ngabantu abalutshwana kweleZimbabwe. Kodwa kukuwe ukuthi ukhetha iphi indlela. Khetha okwenelisayo, njalo uqale kathesi.

2 Responses
  1. Fantastic beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept Deborah Fidel Sabba

Leave a Reply