By

Nonduduzo Ncube
Ilotshwe ngu Nonduduzo Ncube www.nonduduzoncube.online Usuke wakunanzelela ukuthi amankampani amanengi aweZimbabwe kawaziqakathekisi indimi ezikhulunywa ngabantu abalutshwana? Senginanzelele ukuthi zinengi indimi ezingasetshenziswayo emibhalweni yawo eminengi. Mina ngizagxila ngeSiNdebele sona esiyake silotshwe kwezinye indawo, kodwa esikhathini esinengi silotshwa ngendlela engaqondanga kusetshenziswe izipele kumbe amabala angaqondanga. Lokhu kungabe kubangelwa yini? Yikusweleka kwabantu abazi lezo ndimi  kumbe yinto eyenziwa...
Read More
nonduduzo-ncube
I was born in Beitbridge to parents from different tribes. My mother is Venda and my father is a mixture of Xhosa and Ndebele, but he was raised in a Sotho society. Although I identify as Ndebele, I have always felt a sense of belonging for all these tribes. Perhaps it is my diverse genes...
Read More